วันพฤหัส , 17 เมษายน 2014
Breaking News
ข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอัยการ

ข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานอัยการ

แนวข้อสอบ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓

1. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อใด
ก. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ข. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอบ    ข.๗ ธันวาคม ๒๕๕๓
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓  มีผลบังคับใช้เมื่อใด
ก. ๖ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ค. ๓ ธันวาคม ๒๕๕๓
ข. ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓                                           ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ตอบ   ง. ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
3. “ก.อ.” หมายความว่า
ก. คณะกรรมการอัยการ                                          ค. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข. คณะกรรมการอัยการสูงสุด                               ง. คณะกรรมการฝ่ายอัยการ
ตอบ    ก.คณะกรรมการอัยการ
4. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ก. อัยการสูงสุด                                                         ค.รองอัยการสูงสุด
ข. ก.อ.                                                                       ง.อธิบดีอัยการ
ตอบ   ก. อัยการสูงสุด
5. ข้าราชการฝ่ายอัยการ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
ก. 2  ประเภท                                                            ค. 4  ประเภท
ข. 3  ประเภท                                                            ง. 5  ประเภท
ตอบ  ก. 2  ประเภท
6. ข้อใด ไม่ใช่ ประเภทของข้าราชการฝ่ายอัยการ
ก. ข้าราชการอัยการ                                                 ค. ข้าราชการสารบรรณ
ข. ข้าราชการธุรการ                                                 ง. ไม่ใช่ทั้ง  ข้อ ข และ  ค
ตอบ  ค. ข้าราชการสารบรรณ
7. คณะกรรมการอัยการประกอบด้วย
ก. อัยการสูงสุด                                                         ค. รองอัยการสูงสุด
ข. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ                            ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ  ง. ถูกทุกข้อ

8. ใครเป็นประธานในคณะกรรมการอัยการ
ก. อัยการสูงสุด                                                         ค. รองอัยการสูงสุด
ข. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ                            ง. รองอัยการสูงสุดที่อาวุโส
ตอบ   ก.อัยการสูงสุด
9. ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก. เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
ข. มีอายุไม่ต่ำกว่า  35 ปี
ค. มีอายุไม่ต่ำกว่า  40  ปี
ง. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ตอบ   ข.มีอายุไม่ต่ำกว่า  35 ปี
10. กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
ก. 4  ปี                                                                        ค.  2  ปี
ข. 3  ปี                                                                        ง.  1  ปี
ตอบ  ค.  2  ปี

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการธุรการ สำนักงานอัยการ  ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ
- ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานอัยการสูงสุด
- ขั้นตอนการลงสารบบคดีแพ่ง (ส.5 ก.)
- แนวข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ _office
- แนวข้อสอบพนักงานธุรการ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ  พ.ศ. ๒๕๕๓
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๓
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553
- สรุปพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ 2553
- ระเบียบสํานักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Comments are closed.