วันอาทิตย์ , 27 กรกฎาคม 2014
Breaking News
ข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น

ข้อสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ ภาค ข ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1,2 พนักงานส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดในไฟล์ E-book และหนังสือ ประกอบด้วย  

- แนวข้อสอบการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
- แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในของ อปท. พ.ศ.2545
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบระเบียบการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท.พ.ศ.2547
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2545
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน อปท
- หลักการบัญชีเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการบัญชี

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่ง EMS ทางไปรษณีย์ เป็นหนังสือภาค +VCD ติวภาค ก   ราคา 679 บาท
ส่ง EMS  เป็นหนังสือ 2 เล่มภาค ก+ข +VCD คณิศาสตร์+ภาษาไทย+ MP3 พรบ.ท้องถิ่น  ราคา 1500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย
สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ ,decho.by@hotmail.com

 

แนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547

1. ใครเป็นผู้รักษาการระเบียบนี้
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ตอบ ค. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความ วินิจฉัยปัญหา กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้ขอทำความตกลงกับปลัดกระทรวงมหาดไทยก่อนการปฏิบัติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจมอบหมายอำนาจตามวรรคสองให้อธิบดีกตรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้

 

2. บุคคลตามคำตามข้างต้น สามารถมอบอำนาจให้บุคคลใดได้บ้าง
ก. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
ง. ไม่มีข้อใดถูก
ตอบ ค. ถูกทั้ง ก. และ ข.
คำอธิบายจากข้อข้างต้น

 

3. ในระเบียบนี้ “ผู้บริหารท้องถิ่น” คือใคร
ก. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. นายกเทศมนตรี
ค. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
(1)  “ผู้บริหารท้องถิ่น” หมายความว่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี คณะเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง

 

4. *ไม่อนุญาต*บห่อคืออะไร
ก. *ไม่อนุญาต*บ
ข. ถุง
ค. ภาชนะอื่นใด
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
(13) “*ไม่อนุญาต*บห่อ” หมายความว่า *ไม่อนุญาต*บ หรือถุง หรือภาชนะอื่นใด ซึ่งใช้สำหรับบรรจุเงินเพื่อเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยในลักษณะ*ไม่อนุญาต*บห่อ หรือสำหรับบรรจุเงินเพื่อนำส่ง หรือนำฝากส่วนราชการ หรือบรรจุเงินที่ขอเบิกคืนจากตู้นิรภัยของส่วนราชการหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

5. ระเบียบนี้ใบสำคัญคู่จ่ายคืออะไร
ก. หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน
ข. หลักฐานการจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากผู้รับที่ธนาคาร
ค. หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
(16) “ใบสำคัญคู่จ่าย” หมายความว่า หลักฐานการจ่ายเงินที่เป็นใบเสร็จรับเงิน หลักฐานของธนาคารแสดงการจ่ายเงินแก่เจ้าหนี้ หรือหลักฐานการนำเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับที่ธนาคาร และให้รวมถึงใบนำส่งเงินต่อหน่วยงานคลังด้วย

 

6. บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. ผู้ว่าราชการจังหวัด
ค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ง. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ ค. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 6 บรรดาแบบพิมพ์และเอกสารใด ๆ ที่ใช้ในการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การถอนเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนแบบบัญชีและทะเบียนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เว้นแต่จะมีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 

7. รายการใดต่อไปนี้เป็นสาระสำคัญ ในใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
ข. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
ค. จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 13 ใบเสร็จรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสาระสำคัญอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ตราเครื่องหมายและชื่อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) เล่มที่และเลขที่ของใบเสร็จรับเงิน โดยให้พิมพ์หมายเลขกำกับเล่มและหมายเลขกำกับเลขที่ในใบเสร็จรับเงิน เรียงกันไปทุกฉบับ
(3) ที่ทำการหรือสำนักงานที่ออกใบเสร็จรับเงิน
(4) วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
(5) ชื่อและชื่อสกุลของบุคคลหรือชื่อนิติบุคคลผู้ชำระเงิน
(6) รายการแสดงการรับเงิน โดยระบุว่ารับชำระเงินค่าอะไร
(7) จำนวนเงินที่รับชำระทั้งตัวเลขและตัวอักษร
(เจ๋ง ข้อความระบุว่าได้มีการรับเงินไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
(9) ลายมือชื่อพร้อมชื่อในวงเล็บ และตำแหน่งผู้รับเงินกำกับอย่างน้อยหนึ่งคน

 

8. กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนำเงินฝากธนาคารได้ประจำทุกวัน ให้ดำเนินการอย่างไร
ก. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
ข. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของเดือน
ค. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของปีงบประมาณ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัย และนำเงินดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์
ข้อ 20 ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หากมีจำนวนเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัยตามวรรคหนึ่งให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนในวันทำการถัดไป กรณีเทศบาลตำบลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีพื้นที่ห่างไกล การคมนาคมไม่สะดวก ไม่สามารถนำฝากธนาคารได้เป็นประจำทุกวันให้เก็บรักษาเงินสดในตู้นิรภัยได้ และให้นำเงินสดดังกล่าวฝากธนาคารในวันทำการสุดท้ายของสัปดาห์

 

9. ตู้นิรภัยอย่างน้อนต้องมีลูกกุญแจกี่ดอก
ก. 2 ดอก
ข. 3 ดอก
ค. 4 ดอก
ง. 5 ดอก
ตอบ ก. 2 ดอก
ข้อ 21 ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองดอก แต่ละดอกมีลักษณะต่างกัน โดยให้กรรมการเก็บรักษาเงินถือลูกกุญแจคนละดอก
ตู้นิรภัยหนึ่ง ๆ ให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยสองสำรับ ให้กรรมการเก็บรักษาเงินเก็บรักษาหนึ่งสำรับ นอกนั้นให้นำฝากเก็บรักษาในลักษณะ*ไม่อนุญาต*บห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอื่นตามที่เห็นสมควร

 

10. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินรักษาไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อยกี่คน
ก. 2 คน
ข. 3 คน
ค. 4 คน
ง. 5 คน
ตอบ ข. 3 คน
ข้อ 22 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สำนักงานอย่างน้อยสามคน ในจำนวนนี้ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังเป็นกรรมการโดยตำแหน่งหนึ่งคน และกรรมการเก็บรักษาเงินอื่นอีกอย่างน้อยสองคน

 

11. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง เกี่ยวกับรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. รายรับให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้น
ข. ถ้าในกรณีฝากไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัย
ค. กรณีที่จะนำฝากตู้นิรภัยต้องนำไปฝากในวันรุ่งขึ้น หรือวันทำการถัดไป
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 34 เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ตามข้อ 20 ให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวนภายในวันนั้น ถ้าฝากในวันนั้นไม่ทันให้นำฝากตู้นิรภัย และวันรุ่งขึ้น หรือวันทำการถัดไปให้นำฝากธนาคารทั้งจำนวน

 

12. ข้อใดต่อไปนี้เป็นหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันของคณะกรรมการรับส่งเงิน
ก. ตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนำส่งและใบรับการรับเงิน
ข. บรรจุลง*ไม่อนุญาต*บห่อใส่กุญแจหรือใช้เชือกผูกมัดและตราประจำคลัง
ค. ให้กรรมการรับส่งเงินพร้อมกับออกเดินทางไปยังสถานที่รับส่งเงิน
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 36 ให้คณะกรรมการรับส่งเงินมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมกันในการควบคุมเงินที่นำส่งโดยให้ปฏิบัติดังนี้
(1) ตรวจนับจำนวนเงินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับส่งกับใบนำส่ง และบันทึกการรับเงิน เพื่อนำส่งให้ถูกต้องตรงกัน แล้วลงลายมือชื่อในบันทึกพร้อมกับผู้มอบหรือผู้รับมอบเงินทั้งสองฉบับ โดยให้คณะกรรมการรับส่งเงินเก็บรักษาไว้หนึ่งฉบับ มอบให้ผู้มอบหรือผู้รับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ

 

13. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับรับเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก. ให้รับเป็นเงินสด
ข. รับฝากเช็ค
ค. รับเป็นดร๊าฟ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
ข้อ 20 ตู้นิรภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ติดหรือตั้งไว้ในห้องมั่นคงหรือกรงเหล็ก หรือกรณีไม่มีห้องมั่นคงหรือกรงเหล็กให้ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยภายในสำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

14. เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกรับรับส่งคืนหน่วยงานคลังภายใน กำหนดกี่วัน นับจากวันที่ได้รับจากหน่วยงานคลัง
ก. 10 วัน
ข. 15 วัน
ค. 20 วัน
ง. 30 วัน
ตอบ ข. 15 วัน
ข้อ 42 เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมด ให้หน่วยงานผู้เบิกนำส่งคืนหน่วยงานคลังภายในสิบห้าวัน นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง

 

15. การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใด ให้วางฎีกาเบิกเงินได้ถึงเมื่อใด
ก. วันทำการสุดท้ายก่อนสิ้นเดือนสุดท้ายของปีนั้น
ข. วันทำการสุดท้ายของปีนั้น
ค. ภายในกำหนด 15 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของปีนั้น
ง. ภายในกำหนด 30 วันก่อนวันทำการสุดท้ายของปีนั้น
ตอบ ข. วันทำการสุดท้ายของปีนั้น
ข้อ 43 การขอเบิกเงินงบประมาณรายจ่าย และหรือเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ปีใด ให้วางฎีกาเบิกเงินได้จนถึงวันทำการสุดท้ายของปีนั้น

Comments are closed.