วันเสาร์ , 26 กรกฎาคม 2014
Breaking News
แนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน

แนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน

  1. กรมการบินพลเรือนเดิมมีชื่อว่าอะไร

ก.      กรมการบินพาณิชย์                                                                   ค. กรมการบินพลเรือน

ข.      กรมการขนส่งทางอากาศ                                                          ง. ถูกทั้ง  ก และ  ข

ตอบ   ง. ถูกทั้ง  ก และ  ข

  1. กรมการบินพลเรือนก่อตั้งขึ้นเมื่อใด

ก.      25  พฤศจิกายน  พ.ศ.2467                                                       ค  27  ธันวาคม  พ.ศ. 2476

ข.      27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476                                                       ง. 25  พฤศจิกายน พ.ศ. 2476

ตอบ  ข.  27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476

  1. กรมการบินพาณิชย์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กรมการขนส่งทางอากาศ” เมื่อใด

ก.      3 ตุลาคม พ.ศ. 2545                                                                   ค. 5 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ข.      4 ตุลาคม พ.ศ. 2545                                                                   ง. 6 ตุลาคม พ.ศ. 2545

ตอบ   ก. 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545

  1. “กรมการขนส่งทางอากาศ” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น เป็น “กรมการบินพลเรือน”  เมื่อใด

ก.      23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552                                                        ค.  23 ธันวาคม พ.ศ. 2552

ข.      24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552                                                        ง.  24  ธันวาคม พ.ศ. 2552

ตอบ   ข. 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

  1. การบินในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทขึ้นในสมัยรัชกาลใด

ก.      พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข.      พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ค.      พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ง.       พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ตอบ   ค. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

  1. ในระยะเริ่มแรกได้มีการทดลองทำการบินเพื่ออะไร

ก.      บรรทุกผู้โดยสาร                                                                         ค. รับส่งไปรษณีย์

ข.      บรรทุกสัตว์                                                                                   ง.  ไม่มีข้อถูก

ตอบ   ค. รับส่งไปรษณีย์

 

  1. ในอดีตได้มีการทดลองบินด้วยเครื่องบินครั้งแรกเมื่อใด

ก.       29 ธันวาคม พ.ศ. 2456                                                            ค. 29 มกราคม พ.ศ. 2456

ข.       30 ธันวาคม พ.ศ. 2456                                                            ง. 30  มกราคม พ.ศ. 2456

ตอบ   ก. 29 ธันวาคม พ.ศ. 2456 

  1. ข้อใดคือเว็บไซด์ของกรมการบินพลเรือน

ก.      www.aviation.co.th                                                                   ค. www.cod.co.th

ข.      www.aviation.go.th                                                                   ง. www.cdd.co.th

ตอบ   ข. www.aviation.go.th

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบกรมการบินพลเรือน ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบิน
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
ช่างเครื่องกลปฎิบัติงาน
นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาสิทธิการบิน)
ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านความปลอดภัยด้านการบิน)
 

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาคขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่ decho.by@hotmail.com

Comments are closed.