วันศุกร์ , 1 สิงหาคม 2014
Breaking News

แนวข้อสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

2.    โรงงานยาสูบตั้งอยู่ที่เขตใดของกรุงเทพมหานคร
ก.    คลองเตย                    ค. สายไหม
ข.    จตุจักร                    ง. สาทร
3.    ใครคือผู้อำนวยการโรงงานยาสูบ  คนปัจจุบัน
ก.    นายปัญญา  พนมวัลย์            ค. นายวุฒิ  อนันบุญฑริก
ข.    นายต่อศักดิ์  โชติมงคล            ง. นายอลงกต  เจริญภักดี
4.    รองผู้อำนวยการโรงงานยาสูบมีกี่คน
ก.    1  คน                    ค. 3  คน
ข.    2  คน                    ง. 4  คน
5.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของโรงงานยาสูบ
ก.    Tobacco  Monopoly
ข.    Monopoly  Tobacco
ค.    Department of  Tobacco  Monopoly
ง.    Department of Consular Affairs

6.    โรงงานยาสูบก่อตั้งขึ้นเมื่อใด
ก.    16 เมษายน  2482                ค.  18 เมษายน  2482
ข.    17 เมษายน  2482                ง.   19 เมษายน  2482
7.    ข้อใดคือวิสัยทัศน์ของโรงงานยาสูบ
ก.    ดำรงไว้ซึ่งการเป็นหน่วยงานหลักในการผลิตยาสูบ
ข.    เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยทั้งในและนอกประเทศ
ค.    เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบที่มีประสิทธิภาพ
ง.    เป็นองค์กรระดับนำในธุรกิจยาสูบที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
8.    ข้อใด คือพันธกิจของโรงงานยาสูบ
ก.    ดำเนินมาตรการ/โครงการป้องกันปัญหาการติดยาเสพติด
ข.    ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตยาสูบให้กับประชาชนภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ค.    นำนวัตกรรมในการผลิตยาสูบไปใช้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนโดยคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
ง.    เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายบุหรี่ที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับ และตอบสนองต่อความพึงพอใจของลูกค้าและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม คำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคและมุ่งสู่ธุรกิจอื่น
9.    ข้อใดคือค่านิยมของโรงงานยาสูบ
ก.    ทำงานเป็นทีม มุ่งเน้นลูกค้า เห็นคุณค่าบุคลากร
ข.    ทำงานเป็นทีม  มุ่งสร้างผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ค.    มุ่งมั่นซื่อสัตย์  เห็นคุณค่าบุคลากร
ง.    ทำงานเป็นทีม  มุ่งเน้นจริยธรรม
10.    โรงงานยาสูบสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงคมนาคม                ค. กระทรวงการคลัง
ข. กระทรวงพาณิชย์                ง. กระทรวงสาธารณสุข
11.    ข้อใดคือเว็ปไซด์ของกระทรวงการคลัง
ก.    www.mfa.go.th                ค. www.mof.go.th
ข.    www.mol.go.th                ง. www.moph.go.th
12.    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ปัจจุบันคือใคร
ก.  ดร.สุรพงษ์   โตวิจักษณ์ชัยกุล            ค. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
ข.  นายประดิษฐ สินธวณรงค์            ง. นายสรวงศ์ เทียนทอง
13.    ปลัดกระทรวงการคลังคนปัจจุบันคือใคร
ก.    นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์            ค. นายอารีพงศ์   ภู่ชอุ่ม
ข.    นายสีหศักดิ์   พวงเกตุแก้ว            ง. นายโสภณ เมฆธน
14.    ข้อใดคือชื่อภาษาอังกฤษของกระทรวงการคลัง
ก.    Ministry of  Defense
ข.    Ministry of Foreign Affairs
ค.    Ministry of Finance
ง.    Ministry of Agriculture and Cooperatives
15.    กระทรวงการคลัง ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.ใด
ก.    14  เมษายน  2418                ค. 16  เมษายน  2418
ข.    15  เมษายน  2418                ง. 17  เมษายน  2418

 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบโรงงานยาสูบ 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 

ความสามารถการวิเคราะห์ปัญหาและการสรุปเหตุผล_แนวข้อสอบ
- แนวข้อสอบ ข่าว และเหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมืองเศรษฐกิจและ สังคม
แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ _ภาษาอังกฤษ
ความเข้าใจภาษา_แนวข้อสอบ
สรุปสาระสำคัญของประชาคมอาเซียน

เลือกตามตำแหน่งที่สอบ
pdf การเงินการธนาคาร
pdf ตำแหน่งนิเทศศาสตร์
pdf บริหารทรัพยากรบุคคล
pdf ศิลปศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน
pdf สาขาการตลาด
pdf สาขาคอมพิวเตอร์
pdf สาขาบริหารธุรกิจ
pdf สาขาพืชไร่
pdf สาขาภาษาอังกฤษ
pdf สาขารัฐศาสตร์‏
pdf สาขาวิชาฟิสิกส์
 และตำแหน่งอื่นๆ

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 085-0127724 
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท 

หนังสือ+ MP3  ราคา 679  บาท

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 491-2-00428-2 ธ.กสิกรไทย

 สาขาบิ๊กซีขอนแก่น ชื่อบัญชี 
เดโช  พระกาย  ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งที่  decho.by@hotmail.com

Comments are closed.